สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2519

BIA-P.1/61 กล่อง 16

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2519

BIA-P.1/61-1 คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค ๑-๒ ทำวัตรเช้า-เย็น และสวดมนต์พิเศษบางบท

BIA-P.1/61-2 ชวาล ฉบับที่ 2 เมษายน 2519

BIA-P.1/61-3 โบราณคดี ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๙

BIA-P.1/61-4 ปาจารยสาร ๒๖ พุทธศตวรรษ วิสาขบูชา ๒๕๒๐

BIA-P.1/61-5 พระวินัยปิฎกย่อ เล่ม ๑

BIA-P.1/61-6 วิปัสนาภาวนาวิธีสังเขป (ที่เขียนตามหลักการในคัมภีร์)

BIA-P.1/61-7 วิสาขา มิคารมาตา

BIA-P.1/61-8 สนทนานิกายเซ็น

BIA-P.1/61-9 หลักการทำความดีในศาสนาต่าง ๆ

BIA-P.1/61-10 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.จ. ไพบูลย์ ปาณิกบุตร

BIA-P.1/61-11 วรรณกรรมรำลึก คำรบ ๕๐ ปี

พ.ศ. 2519

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 1735 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/61-7
พ.ศ. 2519
Item
BIA-P.1/61-8
พ.ศ. 2519
Item