สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2501

BIA-P.1/43 กล่อง 5

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2501

BIA-P.1/43-1 ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาตั้งแต่เบื้องต้น รวบรวมจากธรรมต่างเรื่อง

BIA-P.1/43-2 ญาโณทยปกรณ์ (คัมภีร์ญาโณทัย)

BIA-P.1/43-3 ปุจฉาวิสัชนา

BIA-P.1/43-4 พุทธสถาน เชียงใหม่

BIA-P.1/43-5 essays in ZEN BUDDHISM FIRST SERIES

BIA-P.1/43-6 THE ZEN TEACHING OF HUANG PO

BIA-P.1/43-7 Japanese Art

พ.ศ. 2501

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 1743 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/43-3
พ.ศ. 2501
Item
BIA-P.1/43-5
พ.ศ. 2501
Item
BIA-P.1/43-6
พ.ศ. 2501
Item
BIA-P.1/43-7
พ.ศ. 2501
Item