... สตฺตโม อฏฺฐโม

BIA-P.1.2.1/3 กล่อง 1

... สตฺตโม อฏฺฐโม

BIA-P.1.2.1/3 กล่อง 1 ... สตฺตโม อฏฺฐโม

พ.ศ. 2469

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 645 หน้า

ธรรมบท, หัวข้อธรรรม

ธรรมบท, หัวข้อธรรรม

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2.1/3
พ.ศ. 2469
Item