พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 41 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 2

BIA-P.1.2/41

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 41 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 2

'BIA-P.1.2/41 กล่อง 8 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ ทุติโย ภาโค อนุโลมติกปฏฐานํ ปจฺฉิมํ

พ.ศ. 2500

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 726 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, ปัฏฐาน ภาค 2

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร