ปรมัตถทีปนี อัฏฐกถา จริยาปิฎก ๑

BIA-P.1.2.1/29 กล่อง 4

ปรมัตถทีปนี อัฏฐกถา จริยาปิฎก ๑

BIA-P.1.2.1/29 กล่อง 4 ปรมัตถทีปนี อัฏฐกถา จริยาปิฎก ๑

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 275 หน้า

พระสูตร, อรรถกถา, อธิบายธรรม

อธิบายธรรม, พระสูตร, อรรถกถา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร