พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 เวสสันตรชาดก นิบาตชาดก เล่ม ๒๒ เวสสันตรชาดก ในมหานิบาต

BIA-P.1.2/134

พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 เวสสันตรชาดก นิบาตชาดก เล่ม ๒๒ เวสสันตรชาดก ในมหานิบาต

BIA-P.1.2/134 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๒๒ เวสสันตรชาดก ในมหานิบาต

ชาดก กล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มีลักษณะเป็นนิทานสุภาษิต แต่ในตัวพระไตรปิฎกไม่มีเล่าเรื่องไว้ มีแต่คำสุภาษิต รวมทั้งคำโต้ตอบในนิทาน ซึ่งรายละเอียดและความเป็นมาปรากฎในอรรถกถาชาดก คือหนังสือที่แต่งขึ้นอธิบายพระไตรปิฎกอีกต่อหนึ่ง

พ.ศ. 2474

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 324 หน้า

ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก, มหานิบาตชาดก, เวสันดรชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, มหานิบาตชาดก, พระสูตร, เวสันดรชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร