พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 5 วินัยปิฎก มหาวรรค ทุติยภาค

BIA-P.1.2/5

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 5 วินัยปิฎก มหาวรรค ทุติยภาค

BIA-P.1.2/5 กล่อง 1 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ วินยปิฏเก มหาวคฺคสฺส ทุติโย ภาโค

พ.ศ. 2500

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 384 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก, มหาวรรค ภาค 2

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร