ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์ ตอนที่ ๒

BIA-P.1.2/140

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์ ตอนที่ ๒

BIA-P.1.2/140 กล่อง 16 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์ ตอนที่ ๒

พ.ศ. 2448

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 77 หน้า

พุทธประวัติ, ปฐมสมโพธิ, ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร, อนัตตลักขณสูตร

พุทธประวัติ, ปฐมสมโพธิ, ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร, อนัตตลักขณสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร