พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 ติกนิบาต อัพภันตรวรรคที่ 4 นิบาตชาดก เล่ม ๑๔ ติกนิบาต อัพภันตรวรรคที่ ๔

BIA-P.1.2/122

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 ติกนิบาต อัพภันตรวรรคที่ 4 นิบาตชาดก เล่ม ๑๔ ติกนิบาต อัพภันตรวรรคที่ ๔

BIA-P.1.2/122 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๑๔ ติกนิบาต อัพภันตวรรคที่ ๔

พ.ศ. 2461

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 116 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร