พุทธสาสนา ฉะบับมาฆะบูชา ปีที่ 15 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2490

BIA-P.2.2/24

พุทธสาสนา ฉะบับมาฆะบูชา ปีที่ 15 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2490

BIA-P.2.2/24 กล่อง 2 พุทธสาสนา ฉะบับมาฆะบูชา ปีที่ 15 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2490

- เย็บเล่มรวมกัน 3 เล่ม เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2490 - เล่ม 3-4 สิงหาคม พฤศจิกายน 2490

พ.ศ. 2490

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 237 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร