พระราชนิพนธ์ เรื่องพระทันตธาตุ กับ มหาสมณุตตมาภิเษก

BIA-P.1.2.1/34 กล่อง 5

พระราชนิพนธ์ เรื่องพระทันตธาตุ กับ มหาสมณุตตมาภิเษก

BIA-P.1.2.1/34 กล่อง 5 พระราชนิพนธ์ เรื่องพระทันตธาตุ กับ มหาสมณุตตมาภิเษก

- ปกในมีลายมือเขียนด้วยปากกาที่มุมบนซ้ายว่า "เงื่อม อินฺทปญฺโญ"

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 178 หน้า

พระทันตธาตุ, พระเขี้ยวแก้ว, ลังกา, วชิรญาณวโรรส

พระทันตธาตุ, พระเขี้ยวแก้ว, ลังกา, วชิรญาณวโรรส

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร