อรรถกถาบาลี เล่ม 38 อรรถกถาชาดก ภาค 4 ติก - จตุกก - ปัญจกนิบาต

BIA-P.1.2/78

อรรถกถาบาลี เล่ม 38 อรรถกถาชาดก ภาค 4 ติก - จตุกก - ปัญจกนิบาต

BIA-P.1.2/78 กล่อง 13 ชาตกฏฺฐกถาย จตุตฺโถ ภาโค ติก - จตุกฺก - ปญฺจกนิปาต วณฺณนา

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 558 หน้า

ชาดก, อรรถกถาชาดก

ชาดก, อรรถกถาชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร