พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 13 สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

BIA-P.1.2/13

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 13 สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

BIA-P.1.2/13 กล่อง 3 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสฺส มชฺฌิมปณฺณาสกํ

พ.ศ. 2499

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 730 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร