สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2502

BIA-P.1/44 กล่อง 5

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2502

BIA-P.1/44-1 สาส์นจากสภานายกและประวัติวรรณคดีพระพุทธศาสนา

BIA-P.1/44-2 อนุสรณ์ นายโกศล ฮุนตระกูล

BIA-P.1/44-3 ZEN and Japanese Culture

BIA-P.1/44-4 zen telegrams

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 1256 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/44-3
พ.ศ. 2502
Item
BIA-P.1/44-4
พ.ศ. 2502
Item