พระไตรปิฎกเล่ม 1 วินัยปิฎกเล่ม 1 มหาวิภังค์ ปฐมภาค

BIA-P.1.2/1

พระไตรปิฎกเล่ม 1 วินัยปิฎกเล่ม 1 มหาวิภังค์ ปฐมภาค

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 487 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร