คัมภีร์อื่น ลำดับที่ 69 มังคลัตถทีปนี ภาค 2

BIA-P.1.2/93

คัมภีร์อื่น ลำดับที่ 69 มังคลัตถทีปนี ภาค 2

BIA-P.1.2/93 กล่อง 14 มงฺคลตฺถทีปนิยา ทุติโย ภาโค ปญฺจมคาถายตฺถวณฺณนาฉฏฺฐคาถายตฺถวณฺณนา

พ.ศ. 2487

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 511 หน้า

มังคลัตถทีปนี, มงคลสูตร

มงคลสูตร, มังคลัตถทีปนี

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร