อรรถกถาบาลี เล่ม 5 สุมังคลวิลาสีนี ภาค 2 อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค

BIA-P.1.2/50

อรรถกถาบาลี เล่ม 5 สุมังคลวิลาสีนี ภาค 2 อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค

'BIA-P.1.2/50 กล่อง 10 สุมงฺคลวิลาสินี นาม ทีฆนิกายฏฺฐกถาย ทุติโย ภาโค มหาวคฺค วณฺณนา

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 608 หน้า

สุมังคลวิลาสินี, อรรถกถาทีฆนิกาย

สุมังคลวิลาสินี, อรรถกถาทีฆนิกาย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร