ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๖

BIA-P.1.2/148

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๖

BIA-P.1.2/148 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๖

พ.ศ. 2449

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 73 หน้า

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

จูฬสัจจกสูตร, มหาปุณณมสูตร, ฉฉักกสูตร สฬายตนวิภังคสูตร, ธาตุวิภังคสูตร, พหุธาตุกสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร