พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 4 วินัยปิฎก มหาวรรค ปฐมภาค

BIA-P.1.2/4

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 4 วินัยปิฎก มหาวรรค ปฐมภาค

BIA-P.1.2/4 กล่อง 1 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ วินยปิฏเก มหาวคฺคสฺส ปฐโม ภาโค

พ.ศ. 2501

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 399 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก, มหาวรรค ภาค 1

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร