สุมงฺคลวิลาสินี ๒ อินฺทปญฺโญ

BIA-P.1.2.1/25 กล่อง 4

สุมงฺคลวิลาสินี ๒ อินฺทปญฺโญ

BIA-P.1.2.1/25 กล่อง 4 สุมงฺคลวิลาสินี ๒ อินฺทปญฺโญ

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 599 หน้า

ทีฆนิกาย, พระสูตร, อรรถกถา, อธิบายธรรม

อธิบายธรรม, ทีฆนิกาย, พระสูตร, อรรถกถา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร