สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2490

BIA-P.1/32 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2490

BIA-P.1/32-1 ประมวลศัพท์บัญญัติ

BIA-P.1/32-2 A CATALOGUE OF BOOKS

พ.ศ. 2490

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 229 หน้า และมีลายมือของเขียนพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

ศัพท์วิทยาศาสตร์, ศัพท์แพทย์, ศัพท์สถิติ, แคตตาล็อกหนังสือ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/32-2
พ.ศ. 2490
Item