สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2457

BIA-P.1/6 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2457

BIA-P.1/6-1 กล่อง 1 The Word of The Buddha

พ.ศ. 2457

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 78 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

หลักธรรม, อริยมรรค, อริยสัจสี่

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/6-1 กล่อง 1
พ.ศ. 2457
Item