สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2484

BIA-P.1/27 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2484

BIA-P.1/27-1 ที่ระลึก ในงานผูกพัทธสีมาวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔

BIA-P.1/27-2 ชุมนุม พระคาถามหาพุทธาทิคุณ

BIA-P.1/27-3 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔

พ.ศ. 2484

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 265 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

สีมา, การผูกพัทธสีมา, วิสุงคามสีมา, กฏหมายคณะสงฆ์, คาถา