เมื่อไปประเทศอินเดีย

BIA-P.1.1.1 กล่อง 6

เมื่อไปประเทศอินเดีย

BIA-P.1.1.1/97 GREAT LIBERATION

BIA-P.1.1.1/98 Guide to BOMBAY & SAURASHTRA

BIA-P.1.1.1/99 guide to BUDDHA GAYA

BIA-P.1.1.1/100 Guide to Elephanta

BIA-P.1.1.1/101 Guide to MADHYA BHARAT MADHYA PRADESH & VINDHYA PRADESH

BIA-P.1.1.1/102 GUIDE TO THE ARCHAEOLOGICAL GALLERIES

BIA-P.1.1.1/103 BUDDHIST PRINCIPLES OF RIGHT UNDERSTANDING

"BIA-P.1.1.1/104 Guide To SOUTH INDIA

BIA-P.1.1.1/105 Guide to the ARCHAEOLOGICAL GALLERIE of the indian museum

BIA-P.1.1.1/106 Guide to the BUDDHIST ANTIQUITIES

BIA-P.1.1.1/107 GUPRTA ART

BIA-P.1.1.1/108 HARVARD ORIENTAL SERIES 17

BIA-P.1.1.1/109 HARVARD ORIENTAL SERIES 31

BIA-P.1.1.1/110 HARVARD ORIENTAL SERIES 32

BIA-P.1.1.1/111 HARVARD ORIENTAL SERIES 37

BIA-P.1.1.1/112 HERITAGE OF INDIA ASOKA

BIA-P.1.1.1/113 HIGHER PALI COURSE FOR ADVANCED STUDENTS

BIA-P.1.1.1/114 Hill Stations of NORTHERN INDIA

BIA-P.1.1.1/115 Hill Stations of WESTERN INDIA

BIA-P.1.1.1/116 Hindu Manners Customs and Ceremonies

BIA-P.1.1.1/117 BUDDHIST PRINCIPLES OF RIGHT UNDERSTANDING

BIA-P.1.1.1/118 HINDU-YOGI SCIENCE OF BREATH

BIA-P.1.1.1/119 HISTORICAL ATLAS OF THE INDIAN PENINSULA

พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2506

Sub-file

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.1.1/97
พ.ศ. 2506
Item
BIA-P.1.1.1/98
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/99
พ.ศ. 2493
Item
BIA-P.1.1.1/100
พ.ศ. 2477
Item
BIA-P.1.1.1/102
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.1/103
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/104
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.1/106
พ.ศ. 2495
Item
BIA-P.1.1.1/107
พ.ศ. 2491
Item
BIA-P.1.1.1/108
พ.ศ. 2470
Item
BIA-P.1.1.1/109
พ.ศ. 2468
Item
BIA-P.1.1.1/110
พ.ศ. 2468
Item
BIA-P.1.1.1/111
พ.ศ. 2489
Item
BIA-P.1.1.1/112
พ.ศ. 2494
Item
BIA-P.1.1.1/113
พ.ศ. 2494
Item
BIA-P.1.1.1/114
พ.ศ. 2498
Item
BIA-P.1.1.1/115
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.1/116
พ.ศ. 2496
Item