อรรถกถาบาลี เล่ม 28 ปรมัตถโชติกา ภาค 1 อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต

BIA-P.1.2/73

อรรถกถาบาลี เล่ม 28 ปรมัตถโชติกา ภาค 1 อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต

BIA-P.1.2/73 กล่อง 12 ปรมตฺถโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา สุตฺตนิปาต วณฺณนา (ปฐโม ภาโค)

พ.ศ. 2468

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 402 หน้า

ปรมัตถโชติกา, อรรถกถาสุตตนิบาต

ปรมัตถโชติกา, อรรถกถาสุตตนิบาต

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร