สนทนานิกายเซ็น

BIA-P.1/61-8

สนทนานิกายเซ็น

สนทนานิกายเซ็น

พิมพ์ครั้งที่ 1 [พ.ศ. 2519]

[1] - [93]

หมายเหตุ

- มีลายมือเขียนที่หน้าปกว่า "นิทานที่ฉันชอบ เรื่องคมคาย หน้าหนึ่ง อธิบายให้เข้าใจเต็มที่อิกหน้าหนึ่ง." , "เจ้าของส่งมา. Ind. ๒๓ กค. ๑๙"

- มีประทับตราภาษาจีน "ฮุกส่ายปีคิว" ที่ปกหน้าและปกหลัง

- มีลายมือเขียนตัวเลขที่หน้า สารบัญ

พ.ศ. 2519

Item

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 93 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา