สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมมปิฏเก ปฏฺฐานํ ปญฺจโม ภาโค อนุโลมทุกตฺติกปฏฺฐานํ อนุโลมติกทุกปฏฺฐานํ อนุโลมติกตฺติกปฏฺฐานํ อนุโลมทุกทุกปฏฺฐานํ ๔๔

BIA-P.1.2.1/23 กล่อง 4

สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมมปิฏเก ปฏฺฐานํ ปญฺจโม ภาโค อนุโลมทุกตฺติกปฏฺฐานํ อนุโลมติกทุกปฏฺฐานํ อนุโลมติกตฺติกปฏฺฐานํ อนุโลมทุกทุกปฏฺฐานํ ๔๔

BIA-P.1.2.1/23 กล่อง 4 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมมปิฏเก ปฏฺฐานํ ปญฺจโม ภาโค อนุโลมทุกตฺติกปฏฺฐานํ อนุโลมติกทุกปฏฺฐานํ อนุโลมติกตฺติกปฏฺฐานํ อนุโลมทุกทุกปฏฺฐานํ ๔๔

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 684 หน้า

อภิธรรม, ปัฏฐาน

อภิธรรม, ปัฏฐาน