อรรถกถาบาลี เล่ม 13 สารัตถปกาสินี ภาค 3 อรรถกถาสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค และมหาวารวรรค

BIA-P.1.2/57

อรรถกถาบาลี เล่ม 13 สารัตถปกาสินี ภาค 3 อรรถกถาสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค และมหาวารวรรค

'BIA-P.1.2/57 กล่อง 11 สารตฺถปฺปกาสินิยา นาม สํยุตนิกายฏฺฐกถาย ตติโย ภาโค สฬายตนวคฺค มหาวารวคฺค วณฺณนา

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 566 หน้า

สารัตถปกาสินี, อรรถกถาสังยุตตนิกาย

สารัตถปกาสินี, อรรถกถาสังยุตตนิกาย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร