พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 42 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 3

BIA-P.1.2/42

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 42 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 3

'BIA-P.1.2/42 กล่อง 8 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ ตติโย ภาโค อนุโลมทุกปฏฐานํ ปุริมํ

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 462 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, ปัฏฐาน ภาค 3

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร