พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 นวกนิบาต และ ทสกนิบาต

BIA-P.1.2/127

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 นวกนิบาต และ ทสกนิบาต

BIA-P.1.2/127 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๑๐ นวกนิบาต และ ทสกนิบาต

พ.ศ. 2472

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 324 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร