อรรถกถาบาลี เล่ม 2 สมันตปาสาทิกา ภาค 2 อรรถกถาพระวินัย

BIA-P.1.2/47

อรรถกถาบาลี เล่ม 2 สมันตปาสาทิกา ภาค 2 อรรถกถาพระวินัย

'BIA-P.1.2/47 กล่อง 9 สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถาย ทุติโย ภาโค มหาวิภงฺควณฺณนา

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 611 หน้า

สมันตปาสาทิกา, อรรถกถาพระวินัย

สมันตปาสาทิกา, อรรถกถาพระวินัย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร