สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2528

BIA-P.1/70 กล่อง 17

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2528

BIA-P.1/70-1 ภาพประวัติและคำสอนของเว่ยหล่าง

BIA-P.1/70-2 แห่งความสดใสของชีวิต

BIA-P.1/70-3 มหานิกาย - ธรรมยุต ความขัดแย้งภายในของคณะสงฆ์ไทย กับ การส้องเสพอำนาจปกครองระหว่างฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักร

พ.ศ. 2528

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 556 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร