พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 20 พระไตรปิฎกแปล สุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต คือ หมวด ๓

BIA-P.1.2/105

พระไตรปิฏกแปลไทย เล่ม 20 พระไตรปิฎกแปล สุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต คือ หมวด ๓

BIA-P.1.2/105 ล่อง 15 พระไตรปิฎกแปลสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต คือ หมวด ๓

พ.ศ. 2479

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 335 หน้า

พระสูตร, อังคุตตรนิกาย, ติกนิบาต

อังคุตตรนิกาย, ติกนิบาต, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร