สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2511

BIA-P.1/53 กล่อง 9

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2511

BIA-P.1/53-1 คริสตธรรม-พุทธธรรม (ปาฐกถา ซินแคลร์ ทอมสันป์ ชุดที่ ๕)

BIA-P.1/53-2 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพราหมณ์ พุทธ และชิน ในแง่ประวัติศาสตร์

BIA-P.1/53-3 ทางร่มเย็น อันดับ ๑๒

BIA-P.1/53-4 คิริมานนทสูตร (ถอดความจากภาษาเหนือมาเป็นภาษาไทยกลาง)

BIA-P.1/53-5 คำบรรยายธรรมอบรมพระธรรมทูตในสวนโมกขพลาราม พ.ศ.๒๕๑๐ เล่ม ๒

"BIA-P.1/53-6 คำบรรยายหลักพระพุทธศาสนา อบรมผู้จะรับแต่งตั้งเป็นตุลาการ ชุดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๐๐ ว่าด้วย หลักปฏิบัติธรรมที่สำคัญในพุทธศาสนา

BIA-P.1/53-7 โคลงโลกนิติ"

พ.ศ. 2511

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 1498 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา