อรรถกถาบาลี เล่ม 53 อัฏฐสาลินี อรรถกถาอภิธรรม ธัมมสังคณี

BIA-P.1.2/88

อรรถกถาบาลี เล่ม 53 อัฏฐสาลินี อรรถกถาอภิธรรม ธัมมสังคณี

BIA-P.1.2/88 กล่อง 14 อฏฺฐสาลินี นาม อภิธมฺมฏฐกถา ธมฺมสงฺคณี วณฺณนา

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 612 หน้า

อัฏฐสาลินี, อรรถกถาอภิธรรม

อัฏฐสาลินี, อรรถกถาอภิธรรม

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร