สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2522

BIA-P.1/64 กล่อง 16

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2522

BIA-P.1/64-1 พุทธจักร ฉบับต้อนรับครบรอบ 90 ปี และประสาทปริญญาบัตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8 พฤศจิกายน 2522 ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

BIA-P.1/64-2 บันทึกเทศน์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณวรเถระ วัดเทพศิรินทราวาส

พ.ศ. 2522

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 425 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร