พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 25 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน

BIA-P.1.2/25

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 25 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน

BIA-P.1.2/25 กล่อง 5 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ขุทฺทกปาฐ - ธมฺมปทคาถา - อุทาน - อิติวุตฺตก - สุตฺตนิปาตา

พ.ศ. 2500

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 612 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, ขุททกนิกาย, ธรรมบท, อุทาน, อิติวุตตกะ, สุตตนิบาต

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร