พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 30 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส

BIA-P.1.2/30

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 30 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส

'BIA-P.1.2/30 กล่อง 6 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส จูฬนิทฺเทโส

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 461 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, ขุททกนิกาย, จูฬนิทเทส

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร