สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2464

BIA-P.1/10 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2464

BIA-P.1/10-1 กล่อง 1 Pali - English Dictionary

พ.ศ. 2464

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 870 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

พจนานุกรม

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/10-1 กล่อง 1
พ.ศ. 2464
Item