พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 24 สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสก เอกาทสกนิบาต

BIA-P.1.2/24

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 24 สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสก เอกาทสกนิบาต

BIA-P.1.2/24 กล่อง 5 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตตรนิกายสฺส ปญฺจโม ภาโค ทสก - เอกาทสกนิปาตา

พ.ศ. 2501

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 438 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, ขุททกนิกาย, ธรรมบท, อุทาน, อิติวุตตกะ, สุตตนิบาต

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร