พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 เอกนิบาต อปัณณกวรรคที่ 1 - อัตถกามวรรคที่ 5 นิบาตชาดก เล่ม ๑ เอกนิบาต ปฐมปัณณาสก

BIA-P.1.2/117

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 เอกนิบาต อปัณณกวรรคที่ 1 - อัตถกามวรรคที่ 5 นิบาตชาดก เล่ม ๑ เอกนิบาต ปฐมปัณณาสก

BIA-P.1.2/117 กล่อง 15 นิบาตชาดก เล่ม ๑ เอกนิบาต ปฐมปัณณาสก

พ.ศ. 2462

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 522 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร