เมื่อไปประเทศอินเดีย

P.1.1.1

เมื่อไปประเทศอินเดีย

หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีตราประทับว่า "เมื่อไปประเทศอินเดีย ตุลาคม ๒๔๙๘" และ "เมื่อไปประเทศอินเดีย มี.ค. ๐๙"

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พุทธศาสนา ฮินดู ประวัติศาสตร์โบราณคดี ปรัชญา ศิลปะ

ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์มีอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2433

พ.ศ. 2428 ถึง พ.ศ. 2536

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษทั้งปกอ่อนและปกแข็ง จำนวน 13 กล่อง 255 เรื่อง มีประทับตรา "เมื่อไปประเทศอินเดีย ตุลาคม ๒๔๙๘" และ "เมื่อไปประเทศอินเดีย มี.ค. ๐๙"