โสตัพพมาลินี ว่าด้วยการฟังธรรมเทสนา

BIA-P.1.2.1/35 กล่อง 5

โสตัพพมาลินี ว่าด้วยการฟังธรรมเทสนา

BIA-P.1.2.1/35 กล่อง 5 โสตัพพมาลินี ว่าด้วยการฟังธรรมเทสนา

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 162 หน้า

การฟังธรรม, การแสดงธรรม

การฟังธรรม, การแสดงธรรม

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร