บาญชี คัมภีร์ภาษาบาลี แล สันสกฤต อันมีฉบับในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร

BIA-P.1.2/94

บาญชี คัมภีร์ภาษาบาลี แล สันสกฤต อันมีฉบับในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร

BIA-P.1.2/94 กล่อง 14 บาญชี คัมภีร์ภาษาบาลี แล สันสกฤต อันมีฉบับในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 162 หน้า

บาญชี, คัมภีร์ภาษาบาลี, คัมภีร์ภาษาสันสกฤต

บาญชี, คัมภีร์ภาษาบาลี, คัมภีร์ภาษาสันสกฤต

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร