อรรถกถาบาลี เล่ม 47 สัทธัมมปกาสินี ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค

BIA-P.1.2/87

อรรถกถาบาลี เล่ม 47 สัทธัมมปกาสินี ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค

'BIA-P.1.2/87 กล่อง 13 สทฺธมฺมปกาสินี นาม ปฏิสมฺภิทามคฺคฏฺฐกถา มหาวคฺเค ญาณวณฺณนา

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 499 หน้า

สัทธัมมปกาสินี, อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค

สัทธัมมปกาสินี, อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร