สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง ม.ป.ป.

BIA-P.1/79 กล่อง 18

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง ม.ป.ป.

BIA-P.1/79-1 สยามรัฐ ภาคผนวก คดีประทุษฐร้าย ต่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชชกาลที่ ๘

BIA-P.1/79-2 หนังสือธรรมคำกลอนเรื่องสอนจิต

BIA-P.1/79-3 ชาวบ้าน รายเดือน ปีที่ ๑ ฉบับ ๒ กุมภาพันธ์

BIA-P.1/79-4 ตำนานพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

BIA-P.1/79-5 ทิฏฐิ ๖๒

BIA-P.1/79-6 ท่านคำนึง ถึง พระเยซู อย่างไร

BIA-P.1/79-7 ธรรมบรรยาย พิเศษ ในสวนโมกข์

BIA-P.1/79-8 ธรรมวิจยานุสาศ

BIA-P.1/79-9 นำทัศนาจร วัดพระบรมธาตุไชยา

BIA-P.1/79-10 ปรมัตถ์คำกลอน

BIA-P.1/79-11 ประวัติศิลปกรรมตวันตก

BIA-P.1/79-12 ปริยายธรรม

BIA-P.1/79-13 พระคริสตธรรมคัมภีร์

BIA-P.1/79-14 พระพุทธะ บทละคอน บรรยายทางวิทยุ ว่าด้วยประวัติและแนวคิดของพระองค์

BIA-P.1/79-15 โพธิปักขิยธรรมอัตฐังคิถามรรค 8

BIA-P.1/79-16 ภาษิตโบราณอีสาน

BIA-P.1/79-17 โยคะ สุขกาย สบาย จิต

BIA-P.1/79-18 วรรณกรรมไทย เรื่อง กรรมทีปนี

BIA-P.1/79-19 ศิลปะการดำเนินชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา

BIA-P.1/79-20 ศาสนาอย่างเดียวพอใจไหม?

BIA-P.1/79-21 ศาสนา คืออะไร ?

BIA-P.1/79-22 BLACKIE'S STANDARD SHILLING DICTIONNARY

BIA-P.1/79-23 BUDDHISM IN TAIWAN

BIA-P.1/79-24 enjoy your DISCUS

BIA-P.1/79-25 THE HOLY BIBLE

BIA-P.1/79-26 Indian CULTURE PHILOSOPHY, ART & LITERATURE

BIA-P.1/79-27 Japanese Art

BIA-P.1/79-28 POPULAR BUDDHISM IN CHINA

BIA-P.1/79-29 THE PRINCIPLE SOURCE OF THE FIVE WORLDLY RELIGIONS

BIA-P.1/79-30 ReCollection of the Three Gems The Sutra of the questions of the Deva

BIA-P.1/79-31 A Research Manual WITH A BIBLOGRAPHICLA GUIDE TO COLLEGE STUDIES AND INTERESTS

BIA-P.1/79-32 VIPSSANADIPANI OR THE MANUAL OF INSIGHT

BIA-P.1/79-33 the way of the BUDDHA

BIA-P.1/79-34 พุทธประวัติประกอบภาพ ฉบับภาษาจีน

BIA-P.1/79-35 Xin Jing , Da Bei Zhou [ชื่อหนังสือเป็นภาษาจีน มี 2 เรื่อง]

BIA-P.1/79-36 THE DHAMMAPADA

BIA-P.1/79-37 คำกลอน ท่านชิ้น

BIA-P.1/79-38 KYOTO MAP & HISTORY

BIA-P.1/79-39 เรื่องกำเนิดเทวดาและพรหม

BIA-P.1/79-40 Reprinted from Antiquity

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 7864 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/79-5
Item
BIA-P.1/79-12
Item