สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2471

BIA-P.1/15 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2471

BIA-P.1/15-1 นิพพานศัพท์

BIA-P.1/15-2 พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธสาสนาฝ่ายหีนยานกับมหายาน

BIA-P.1/15-3 AN ANALYSIS OF THE PALI CANNON AND A BIBLIOGRAPHY

BIA-P.1/15-4 At the Feet of the Master

พ.ศ. 2471

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 213 หน้า มีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

นิพพาน, พุทธศาสนาหีนยาน, พุทธศาสนามหายาน, Pali Cannon

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/15-1
พ.ศ. 2471
Item
BIA-P.1/15-3
พ.ศ. 2471
Item
BIA-P.1/15-4
พ.ศ. 2471
Item