เมื่อไปประเทศพะม่า

BIA-P.1.1.2 กล่อง 2

เมื่อไปประเทศพะม่า

BIA-P.1.1.2/26 THE DIGHA NIKAYA, Vol. I

BIA-P.1.1.2/27 THE DIGHA NIKAYA, Vol. II

BIA-P.1.1.2/28 THE DIGHA NIKAYA, Vol. III

BIA-P.1.1.2/29 ELEMENTARY PRINCIPLES OF BUDDHISM

BIA-P.1.1.2/30 ESSENTIAL DOCTRINES OF BUDDHISM

BIA-P.1.1.2/31 The Essentials of Indian Philosophy

BIA-P.1.1.2/32 FOUR BUDDHIST ESSAYS

BIA-P.1.1.2/33 FUNDAMENTALS OF BUDDHISM

BIA-P.1.1.2/34 A GLIMPSE OF BUDDHISM

BIA-P.1.1.2/35 THE GOSPEL OF LOVE

BIA-P.1.1.2/36 The Heart of Buddhism Meditation

BIA-P.1.1.2/37 HINDUISM AND BUDDHISM VOLUME I

BIA-P.1.1.2/38 HINDUISM AND BUDDHISM VOLUME II

BIA-P.1.1.2/39 HINDUISM AND BUDDHISM VOLUME III

BIA-P.1.1.2/40 A HISTORY OF PHILOSOPHY

BIA-P.1.1.2/41 A HISTORY OF PHILOSOPHICAL SYSTEMS

BIA-P.1.1.2/42 THE HOME OF AN EASTERN CLAN

พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2497

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 25828 หน้า และ มีประทับตรา "เมื่อไปประเทศพะม่า พ.ย. ๒๔๙๗"

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.1.2/26
พ.ศ. 2492
Item
BIA-P.1.1.2/27
พ.ศ. 2481
Item
BIA-P.1.1.2/28
พ.ศ. 2490
Item
BIA-P.1.1.2/29
พ.ศ. 2494
Item
BIA-P.1.1.2/30
พ.ศ. 2491
Item
BIA-P.1.1.2/31
พ.ศ. 2494
Item
BIA-P.1.1.2/32
Item
BIA-P.1.1.2/33
พ.ศ. 2492
Item
BIA-P.1.1.2/34
พ.ศ. 2495
Item
BIA-P.1.1.2/35
พ.ศ. 2493
Item
BIA-P.1.1.2/36
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.2/37
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.2/38
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.2/39
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.2/40
พ.ศ. 2495
Item
BIA-P.1.1.2/41
พ.ศ. 2493
Item
BIA-P.1.1.2/42
พ.ศ. 2467
Item