สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2529

BIA-P.1/71 กล่อง 17

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2529

BIA-P.1/71-1 คำพังเพย สุภาษิตสุนทรภู่ สอนหญิง สอนชาย

BIA-P.1/71-2 ด้วยปัญญา และความรัก

BIA-P.1/71-3 ไตรลักษณ์

BIA-P.1/71-4 แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน

BIA-P.1/71-5 พุทธสาสนา ปีที่ ๕๔ เล่ม ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙

BIA-P.1/71-6 วารสาร พ.ส.ล. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๔๒ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๒๙

BIA-P.1/71-7 Buddism and Development-- Is Small Beautiful? (เอกสารประกอบการสัมมนา)

พ.ศ. 2529

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 1005 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/71-3
พ.ศ. 2529
Item
BIA-P.1/71-7
พ.ศ. 2529
Item