อรรถกถาบาลี เล่ม 17 ปรมัตถโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ

BIA-P.1.2/61

อรรถกถาบาลี เล่ม 17 ปรมัตถโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ

BIA-P.1.2/61 กล่อง 11 ปรมตฺถโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ขุทฺทกปาฐ วณฺณนา

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 307 หน้า

ปรมัตถโชติกา, อรรถกถาขุททกนิกาย

ปรมัตถโชติกา, อรรถกถาขุททกนิกาย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร